MÅLSETTINGER

 • Redusert ressursforbruk, materialer, energi og vann.
 • Reduserte forurensningsbelastninger inne (inneklima) og ute.

Målsettingene har hele bygningens livsløp som perspektiv; fra råvarene utvinnes via bygge- og bruksfasene fram til kondemnering og avfallsfase.

AKTUELLE TILTAK

Overordnet

Bygg så lite som mulig.
Gå nøye gjennom dine egne romkrav og kutt maksimalt. Foruten at små hus er rimeligere å bygge og bo i, innebærer de reduserte belastninger innen alle miljøaspekter gjennom hele livsløpet.
Bygg fleksibelt og prosessrettet.
De fleste av oss lever liv med raske og hyppige skiftninger i økonomi, familie, førlighet m.m. Hold mulighetene åpne for senere påbygginger, tilpasninger og endringer allerede i planleggingsfasen, f.eks. ved at innvendige vegger gjøres flyttbare. Dette innebærer små ekstrautgifter i selve byggefasen, men vil på sikt gi større frihet med lavere kostnader og ressursbruk.
Bygg robust.
Sørg for at alle materialer og tekniske løsninger har høy kvalitet. Dette gir lavere ressursforbruk i bruksfasen, og eventuelle meromkostninger i byggefasen blir normalt raskt tjent inn igjen. Sørg for god tilgjengelighet for vedlikehold og oppgradering, særlig når det gjelder komponenter i tekniske anlegg. (oppvarming, elektrisk og vann/avløp)

Tomt

 • Tilpass til lokalklima, reduserer slitasje og energiforbruk.
 • Tilpass til tomtas topografi, reduser sprengning.
 • Bevar vegetasjon. Undersøk tomtas radonbelastning. Ev. også andre forurensninger, trafikk, høyspent etc.

Materialer og konstruksjoner

 • Mest mulig av materialbruken basert på fornybare råvarer, som trevirke. Redusert bruk av ressursintensive metall- og plast-produkter. Plastbaserte kledninger, sparkler, lim og maling representerer også inneklimarisiko med avgassing og statisk elektrisitet.
 • Utnytt gjenbruksprodukter om mulig. Eksempler kan være dører i karm, taktekking av tegl og skifer, konstruksjonstegl, vasker, badekar m.m. som ofte vil vise seg å ha høyere kvalitet enn nye produkter. Minst mulig bruk av produkter og bygningsmessige løsninger som inneholder eller forutsetter bruk av lim, maling, sparkel eller impregneringsmidler. Slike produkter er ofte umulige å gjenvinne eller gjenbruke og ender vanligvis opp som miljøskadelig spesialavfall.
 • Sett sammen konstruksjonen slik at den vil kunne egne seg for senere demontering og gjenbruk; unngå lim, reduser spikerbruken, og benytt forbindelser av skruer og bolter. Ikke bruk sterkere mørtler enn nødvendig i murverk. (tegl, Leca-blokk m.m.) En svakere mørtel forenkler demonteringen ved ombygginger eller i en senere gjenbruksfase. I småhus dekkes vanligvis alle behov med hydraulisk kalkmørtel eller en kalksementmørtel med kalkandel over 50%.

Installasjoner

 • Velg enkle og driftssikre løsninger for energisystem og ventilasjon. Unngå å bli fristet av komplekse installasjoner med mange bevegelige deler. Lovede egenskaper og virkningsgrad holder sjelden på sikt, og det kan bli vanskelig å finne reservedeler.
 • Undersøk el-effektive alternativer for husholdningsmaskiner og belysning. Dekk så mye som mulig av belysningsbehovet med dagslys.
 • Bruk et fleksibelt lav-temperatur oppvarmingssystem som kan utnytte flere energikilder. (elektrisitet, biobrensel, solenergi etc.)
 • Installer utstyr for vannbesparing. (to-knapps-toaletter, vannsparende armaturer m.m.)
 • Vurder gjenvinning av vann og energi fra avløpsvann.
 • Sett av plass til teknisk rom. Behovet for dette vil øke i årene som kommer, blant annet for å gi plass til energi-installasjoner.
 • Sett av god plass til kildesortering på kjøkkenet.